Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

РИСК МЕНИДЖМЪНТ – БАЗА ЗА СЪВРЕМЕННА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА. (Macedonian)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   RISK MANAGEMENT – A FOUNDATION FOR A MODERN HEALTH POLICY. (English)
  • Abstract:
   Risk management involves identifying risks, strategies for ways to avoid or reduce those risks, and developing an emergency plan in case the risks cannot be prevented or avoided.Disease prevention is a leading challenge for public health in Bulgaria and the European Union. One of the most important features of healthcare risk management is to ensure continuity of care for patients and healthcare professionals.The harmful influence of various environmental factors such as physical, socio-economic, unhealthy life, risky social behavior are leading to the emergence and development of socially significant diseases. Knowledge and adequate and accurate risk assessment in management by experts working in the field of public health in the context of the ongoing and deepening socio-economic and health crisis is key to determining the direction of its sustainable development, increasing its competitiveness and last but not least place the proper and in the interest of the people functioning of the health care system. Practical approaches to risk analysis cannot be provided by conventional medical and clinical procedures due to their limited scope. The approaches to risk management in healthcare are based mainly on studying the risk of preventable events and taking actions to prevent them. These risk events are variable and depend mainly on the level of health care in each country and each must be able to define, manage and prevent them. Risk management is potentially more important in healthcare than in other industries. The process implies that the organization methodically studies potential risks in order to improve the quality of care. We studied the opinions of the staff members of the Burgas General Teaching Hospital (MPHAT Burgas) with regard to challenges and difficulties in the work process, related to the COVID-19 epidemic. Materials and methods: the study was based on an anonymous survey of 265 members of the medical staff and contains 27 questions, grouped in four sections: demographic structure of the surveyed risks, related to immunization coverage and blood-borne infections, staff organization and behaviour during the COVID-19 epidemic, the modern illness – burnout syndrome, workplace safety. The efficient risk-based supervision (RBS) model, related to the quality of medical care, was used. Conclusions: Risk management can be used proactively to identify and manage risks. A well-established, functional risk management plan contributes to the provision of error-free medical care and to healthcare quality. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Управлението на риска включва идентифициране на рисковете, на стратегии начини за избягване или намаляване на тези рискове и разработване на план за извънредни ситуации в случай, рисковете не могат да бъдат предотвратени или избегнати. Един от най-важните характеристики на управлението на здравеопазването на риска е да се гарантира непрекъснатост на грижите за пациентите и медицинските специалисти. Предотвратяването на заболяванията са водещо предизвикателство пред общестевеното здравеопазване в България и Европейския съюз. Вредното влияние на различни фактори на околната среда като физически, социално-икономически, нездравословен живот, рисково социално поведение са водещи за възникването и развитието на общественозначими заболявания. Познаването и адекватното и точно оценяване на риска в мениджмънта от експертите работещи в областта на общественото здраве в условията на продължаваща и задълбочаваща се социално-икономическа и здравна криза е от ключово значение за определяне посоката на неговото устойчиво развитие, повишаване конкурентоспособността му и не на последно място правилното и в интерес на хората функциониране на системата на здравеопазване. Практическите подходи при анализа на риска не могат да бъдат осигурени от конвенционалните медикоклинични процедури поради ограничения им обхват . Подходите в риск мениджмънта в здравеопазването се основават основно върху проучване на риска от предотвратими събития и предприемане на действия по превенцията им. Тези рискови събития са вариабилни и зависят основно от нивото на здравеопазване във всяка конкретна страна и всяка една трябва да може да ги дефинира, ръководи и осъществява превенция върху тях. Риск мениджмънтът е потенциално по-важен в здравеопазването, отколкото в други индустрии. Това е процесът, при който организацията методично изучава потенциалните рискове, за да подобри качеството на предоставените грижи. Проучихме мнението на персонала в УМБАЛ Бургас по отношение на предизвикателства и трудности в работния процес, свързани с епидемията от COVID-19. Материал и методика: проучването е анонимно. Извършено е анкетиране при 265 души медицински персонал. Анкетата съдържа 27 въпроса, структурирани в четири раздела: демографска структура на анкетираните рискове, свързани с ваксинално покритие и кръвнопредавани инфекции, организацията и поведението на персонала по време на епидемията от COVID-19, съвременната болест – синдром на изпепеляването, безопасност на работното място. Използван е ефективния модел на РБН -риск базиран надзор, свързан с качеството на медицинското обслужване Изводи: Риск мениджмънтът може да се използва по проактивен начин за определяне и управление на рисковете. Една установена, работеща програма за риск мениджмънт допринася за предоставянето на здравни грижи без грешки и допринася към качеството на здравеопазването. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Knowledge: International Journal is the property of Institute for Knowledge Management and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)