Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

СВОТ АНАЛИЗА ЗА МАЛ БИЗНИС ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19.

 • Source: Knowledge: International Journal; 2021, Vol. 44 Issue 1, p43-48, 6p

 • Abstract: The Covid-19 pandemic is something unprecedented in the human history. It has led to a serious health crisis worldwide, followed by ... Пандемијата од Ковид-19 е нешто што е без преседан во човековата историја. Таа доведе до сериозна здравствена криза во цел свет, која е проследена со уште посериозна економска криза на глобално, регионално и локално ниво и која тешко може да се квантифицира. Имено, поради големиот број на изгубени животи, оваа пандемија има погубни општествени ефекти, но, исто така доведе и до сериозни економски предизвици како што се: економска рецесија, намален обем на тргување и значително ослабени финансиски текови. Се очекува дека пандемијата од Ковид-19 ќе предизвика подлабока и посериозна економска и социјална криза во периодот што следува. Имајќи го сето ова во предвид, неминовно се јавува потребата малите бизниси да се прилагодат на ситуацијата со Ковид-19. Кај нив едноставно се наметнуваат прашања како: Дали оваа здравствено-економска криза може да отвори нови деловни можности?, Дали пандемијата од Ковид-19 ќе предизвика аверзија кон ризикот т.е. дали ќе предизвика опађање на претприемачката активност во периодот што следува?, Дали се очекува државите да имаат сè поголема улога во регулирањето на економските текови наспроти пазарниот механизам? итн. За да се одговори на овие прашања кои го тангираат секој вид на мал бизнис, во овој труд е разработена СВОТ анализата прилагодена на состојбата со Ковид-19. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Knowledge: International Journal is the property of Institute for Knowledge Management and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

ASSOCIATION BETWEEN ABO BLOOD GROUP SYSTEM AND COVID-19.

 • Source: Knowledge: International Journal; 2020, Vol. 43 Issue 4, p705-711, 7p

 • Abstract: Introduction: COVID-19 infection is rapidly spreading around the world and has brought a global health crisis. The ABO blood group system ... Вовед: КОВИД-19 инфекцијата брзо се шири низ целиот свет и донесе светска здравствена криза. АБО крвногрупниот систем е поврзан со повеќе инфективни болести, вклучувајќи хепатитис Б, денга хеморагична треска, колера, морбили и др.болести. Коронавирусната болест 2019 (КОВИД-19) е ново респираторно инфективно заболување и затоа е потребно да се истражи асоцијацијата помеѓу КОВИД-19 и АБО крвно групниот систем. Односот помеѓу АБО крвната група и инциденцата на инфекција со КОВИД-19 инфекцијата е испитувана во неколку студии. Пријавените резултати се контроверзни, па затоа целта на оваастудија е да се процени врската помеѓу различните крвни групи од АБО крвногрупниот систем и КОВИД-19 инфекција. Материјали и методи: Во оваа пресечна студија статистички се обработени податоци од пациенти со докажан ПСР позитивен тест на КОВИД-19 инфекцијата, обработени по случаен избор, во три градови на Р.Северна Македонија: Штип, Кичево и Делчево, од 09.03.2019 до 09.11.2019 година. Резултати: Во период од осум месеци, од вкупниот број на позитивни пациенти од КОВИД-19 инфекција (Штип – 1963, Кичево – 299 и Делчево – 322), обработени се 435 позитивни пациенти (Штип – 217, Кичево – 95 и Делчево – 123) според пол, возраст, клиничка состојба и АБО крвна група. Според пол, 266 (61,12%) се од машки пол, а 169 (38,87%) се од женски пол. Според возраста, најчесто пациентите се со над 50 годишна возраст, 220 пациенти (50,57%), 145 пациенти (33,33%) на возраст од 30-50 години и 70 пацинети (16,09%) на возраст под 30години. Во однос на клиничката слика, најголем број од пациентите се со асимптоматска до лесна клиничка слика (55,63%), потоа средно тешка клиничка слика (29,42), а најмал процент на пациенти со тешка клиничка слика (14,94%). Знаејќи ја процентуалната застапеност на АБО крвните групи во Р.Северна Македонијa, со статистичка обработка на пациентите, од вкупниот број на испитани пациенти во сите три градови, најмногу пациенти има со крвна група А (47,3%), потоа со крвната група Б (28,05%), а најмалку со крвна група О (18,39%) и АБ (6,44%). Но, статистички значајна разлика најмногу има кај позитивни пациентите со крвна група Б (11.97%) и А (6.52%) од вкупниот процент на лица со таа крвна група во Р.Северна Македонија. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Knowledge: International Journal is the property of Institute for Knowledge Management and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

ВЛИЈАНИЕТО НА ГЛОБАЛНАТА ПАНДЕМИЈА КОВИД-19 ВРЗ МЕЃУНАРОДНАТА ТРГОВИЈА

 • Source: Knowledge: International Journal; 2020, Vol. 40 Issue 1, p127-131, 5p

 • Abstract: Covid-19 is rapidly changing the world. World trade is expected to fall by between 13% and 32% in 2020 as the ... Глобалната пандемија КОВИД 19 мошне брзо почна да го менува светот. Очекувањата се движат во насока на пад на глобалната трговија помеѓу 13% и 32%, бидејќи како последица на КОВИД 19 дојде до нарушување на нормалната економска активност. Предвидувањата за рапидното намалување на глобалната трговија се објаснуваат преку непредвидливата природа на оваа здравствена криза како и поради неизвесноста во врска со прецизната проценка на нејзиното економско влијание. Ширењето на вирусот со забрзана динамика предизвика голем број на влади да наметнат мерки со кои привремено се прекинуваат одредени деловни активности и се ограничува патувањето и движењето на луѓето. Овие мерки резултираат со значителен пад на обемот на производство, потрошувачка, инвестиции како и меѓународна размена. Предвидувањата за очекуваното закрепнување во 2021 година, се исто така неизвесни при што резултатите во голема мера зависат од времетарењето на пандемијата како и од ефективноста на превземените владини мерки. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Knowledge: International Journal is the property of Institute for Knowledge Management and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

РИСК МЕНИДЖМЪНТ – БАЗА ЗА СЪВРЕМЕННА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА.

 • Source: Knowledge: International Journal; 2020, Vol. 42 Issue 4, p767-775, 9p

 • Abstract: Risk management involves identifying risks, strategies for ways to avoid or reduce those risks, and developing an emergency plan in case the risks cannot be ... Управлението на риска включва идентифициране на рисковете, на стратегии начини за избягване или намаляване на тези рискове и разработване на план за извънредни ситуации в случай, рисковете не могат да бъдат предотвратени или избегнати. Един от най-важните характеристики на управлението на здравеопазването на риска е да се гарантира непрекъснатост на грижите за пациентите и медицинските специалисти. Предотвратяването на заболяванията са водещо предизвикателство пред общестевеното здравеопазване в България и Европейския съюз. Вредното влияние на различни фактори на околната среда като физически, социално-икономически, нездравословен живот, рисково социално поведение са водещи за възникването и развитието на общественозначими заболявания. Познаването и адекватното и точно оценяване на риска в мениджмънта от експертите работещи в областта на общественото здраве в условията на продължаваща и задълбочаваща се социално-икономическа и здравна криза е от ключово значение за определяне посоката на неговото устойчиво развитие, повишаване конкурентоспособността му и не на последно място правилното и в интерес на хората функциониране на системата на здравеопазване. Практическите подходи при анализа на риска не могат да бъдат осигурени от конвенционалните медикоклинични процедури поради ограничения им обхват . Подходите в риск мениджмънта в здравеопазването се основават основно върху проучване на риска от предотвратими събития и предприемане на действия по превенцията им. Тези рискови събития са вариабилни и зависят основно от нивото на здравеопазване във всяка конкретна страна и всяка една трябва да може да ги дефинира, ръководи и осъществява превенция върху тях. Риск мениджмънтът е потенциално по-важен в здравеопазването, отколкото в други индустрии. Това е процесът, при който организацията методично изучава потенциалните рискове, за да подобри качеството на предоставените грижи. Проучихме мнението на персонала в УМБАЛ Бургас по отношение на предизвикателства и трудности в работния процес, свързани с епидемията от COVID-19. Материал и методика: проучването е анонимно. Извършено е анкетиране при 265 души медицински персонал. Анкетата съдържа 27 въпроса, структурирани в четири раздела: демографска структура на анкетираните рискове, свързани с ваксинално покритие и кръвнопредавани инфекции, организацията и поведението на персонала по време на епидемията от COVID-19, съвременната болест – синдром на изпепеляването, безопасност на работното място. Използван е ефективния модел на РБН -риск базиран надзор, свързан с качеството на медицинското обслужване Изводи: Риск мениджмънтът може да се използва по проактивен начин за определяне и управление на рисковете. Една установена, работеща програма за риск мениджмънт допринася за предоставянето на здравни грижи без грешки и допринася към качеството на здравеопазването. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Knowledge: International Journal is the property of Institute for Knowledge Management and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

АНТИКОРОНАВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ ТРИТЕРПЕНОИДОВ

 • Source: Biomedical Chemistry: Research & Methods; 2020, Vol. 3 Issue 2, p1-8, 8p

 • Abstract: The discovery and investigations of new therapeutic agents with anticoronaviral activity is extremely important due to the COVID-19 pandemic caused by ... Поиск и изучение лекарственных препаратов, обладающих антикоронавирусной активностью, является актуальным вследствие пандемии SARS-CoV-2/COVID-19. В настоящее время не существует лекарственных средств, направленных на терапию COVID-19, эффективность которых обоснована в соответствии с критериями доказательной медицины. В то же время, SARS-CoV-2 предшествовали другие представители вирусов семейства Coronaviridae, которые являются возбудителями возбудителями атипичной пневмонии SARS (Severe Acute Respiratory ... Copyright of Biomedical Chemistry: Research & Methods is the property of Russian Academy of Sciences, Institute of Biomedical Chemistry and its content may not be ...

Record details

×
 • 1-5 of  5 results for "COVID-19"