Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

КРШЕЊА УНИВЕРЗАЛНИХ ЉУДСКИХ ПРАВА И ПРОГОН СПЦ У ЦРНОЈ ГОРИ У ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19.

Subjects: FREEDOM of religion; COVID-19; PUBLIC demonstrationsMONTENEGRO; PODGORICA (Montenegro)

 • Source: Socioloski Pregled; 2020, Vol. 54 Issue 3, p720-736, 17p

 • Abstract: At the end of 2019, the Law on the Freedom of Religion was adopted in Montenegro, causing protests and mass litanies from December 2019 to March 2020. After ... У Републици Црној Гори је крајем 2019. године донет Закон о слободи вјероисповијести који је изазвао протесте и масовне литије од децембра 2019. до марта 2020. године. Након избијања епидемије COVID-19 власти у Подгорици су фактички укинуле слободу окупљања и слободу вероисповести. Тако су власти у Црној Гори, под оправдањем хитне друштвене потребе или заштите јавног здравља, непропорционално и несразмерно поступале за време епидемије. На тај начин су прекршене међународне конвенције које гарантују универзалну заштиту слободе вероисповести и одредбе које забрањују дискриминацију. Епидемија COVID-19 искоришћена је од стране власти за обрачун са СПЦ у Црној Гори ради стварања неканонске ЦПЦ, одузимања црквене имовине и наметања одредби нелегитимног и нелегалног Закона о слободи вјероисповијести. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Socioloski Pregled is the property of Srpsko Sociolosko Drustvo and its content may not be copied or emailed to multiple sites or ...

Record details

×
Academic Journal

COVID-19, КОГНИТИВНА ДИСОНАНЦА И ТЕОРИЈЕ ЗАВЕРЕ.

Subjects: COGNITIVE dissonance; COVID-19; SYMPTOMS

 • Source: Socioloski Pregled; 2020, Vol. 54 Issue 3, p518-533, 16p

 • Abstract: The aim of this paper is to point to the cognitive dissonance caused in people by different information about the new COVID-19Циљ рада је да се укаже на когнитивну дисонанцу коју код људи изазивају различите информације о новој болести COVID-19. Информације потичу из различитих стручних и лаичких извора и често су међусобно неусклађене. Ситуацију компликује чињеница да ни наука није сасвим разјаснила порекло вируса који изазива COVID-19, симптоме, протоколе лечења и последице болести. Когнитивна дисонанца изазива фрустрацију, страх и стрес, који, ако трају дуже време, воде до поремећаја здравља. Тражећи излаз из когнитивне нејасноће, многи прихватају теорије завере као решење сопствене напетости. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Socioloski Pregled is the property of Srpsko Sociolosko Drustvo and its content may not be copied or emailed to multiple sites or ...

Record details

×
Academic Journal

КРИЗА И ОРГАНИЗАЦИЈСКА КОНТРОЛА: пандемија COVID-19 болести и моћ надзирања.

Subjects: SOCIAL skills; SOCIAL impact; STOCK exchanges

 • Source: Socioloski Pregled; 2020, Vol. 54 Issue 3, p647-669, 23p

 • Abstract: In this text, we consider the short term and long-term consequences of the COVID-19 epidemic among people throughout the world. In ... У тексту се разматрају краткорочне и дугорочне последице COVID-19 епидемије по људе широм света. У многим друштвима су због здравствене опасности владе интервенисале ограничавањем основних људских права. Услед оваквих промена, привреда је доживела кризу чије ефекте многи пореде са економском депресијом из прошлог века. У суочавању са новонасталим проблемима, многе државе су спровеле мере карантина и затвориле своје границе. Одговор на проблеме није показао међународну солидарност већ државоцентричност. У тексту се најпре ра - зматра шта су модерним друштвима донеле старе противепидемијске мере којима се морало прибећи у спречавању ширења епидемије. Након тога следи покушај прогнозирања могућих дугорочних последице по функционисање друштвених структура и државних система. Будући да државе повећавају контролу и пенетрацију у сферу свакодневног живота својих грађана, у чему им у значајној мери помажу и нове технологије, може се очекивати настављање оваквог тренда. Грађани ће, са своје стране, пружити подршку спровођењу овакве контроле у замену за осећај сигурности. Дугорочно, овакви процеси указују на могућност да државе из ове кризе изаћу јаче, иако се доскора мислило да су под ударом глобализације ослабиле. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Socioloski Pregled is the property of Srpsko Sociolosko Drustvo and its content may not be copied or emailed to multiple sites or ...

Record details

×
Academic Journal

СЛИКА О КОРОНАВИРУСУ У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ СРБИЈЕ.

Subjects: SOCIAL impact; NORMATIVITY (Ethics); PATRON & clientSERBIA

 • Source: Socioloski Pregled; 2020, Vol. 54 Issue 3, p534-559, 26p

 • Abstract: This work is focused on reporting of daily newspapers in Serbia during coronavirus (COVID-19) pandemic, and specifics ... Фокус у овом раду је на извештавању дневних новина у Србији током пандемије коронавируса (COVID-19), на специфичностима доминантних наратива и односа између власти и популарне штампе. Истраживање садржаја је обухватило прву половину 2020. године, када је анализирана укупно 1.271 насловна страна осам утицајних дневних листова. Док су представници озбиљне штампе још у почетном периоду покушавали да мобилишу пажњу грађана и да постављају озбиљна питања, већина таблоида је тривијализовала опасност у маниру још једног спектакла којим ће да обезбедe веће тираже, без обзира на друштвене последице и етичке норме новинарске професије. Објективност и непристрасност се жртвују пред сензационализмом, спектаклом и политичким клијентелизмом. Селебритизација медицинске струке само је раширила конфузију у јавном мњењу, а показало се и како политичке елите радо користе кризно стање за промоцију својих идеја и програма, уместо стручне дебате. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Socioloski Pregled is the property of Srpsko Sociolosko Drustvo and its content may not be copied or emailed to multiple sites or ...

Record details

×
Academic Journal

ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ COVID-19.

Subjects: DATA protection; DATA security failures; FREEDOM of movement

 • Source: Socioloski Pregled; 2020, Vol. 54 Issue 3, p670-697, 28p

 • Abstract: During the COVID-19 virus pandemic, individuals and society as a whole faced primarily challenges in the field of health, physical and ... Током пандемије вируса COVID-19 појединци и друштво у целини примарно су се суочили са изазовима у области очувања здравља, физичког и менталног, али и са низом других проблема који су проузроковани вирусом и различитим мерама које су се, пре свега, односиле на ограничење слободе кретања и окупљања. Осим здравствених аспеката глобалне пандемије и њеног утицаја на светску привреду и економију, изузетно су значајни социолошки и правни аспекти, посебно у области поштовања и заштите зајемчених људских права као једног од основних постулата савременог демократског друштва. Када и у ком обиму је њихово ограничење оправдано и сврсисходно и где се налазе границе деловања државне власти и њених представника у ситуацијама када се пред њих ставља обавеза заштите опште безбедности и јавног здравља становништва, питања су која су одувек изазивала бројне полемике и опречна мишљења. Данас појединци, различите невладине, регионалне и светске организације покушавају да одговоре на питање да ли је током периода за нама човек као централни субјект правне заштите био виђен очима поштовања, саосећања и љубави оних којима је поверио да у његово име доносе одлуке или је људско достојанство слободног човека жртвовано зарад политичких и финансијских интереса појединаца и одређених интересних група. Живот у дигиталној ери и убрзани развој дигиталних технологија актуелизовали су питање заштите приватности и личних података, нарочито у периоду последње глобалне пандемије и појаве мобилних апликација за праћење контаката оболелих. Ово је поставило питање усаглашености њихове употребе са правном регулативом на међународном и националном плану у области заштите људских права. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Socioloski Pregled is the property of Srpsko Sociolosko Drustvo and its content may not be copied or emailed to multiple sites or ...

Record details

×
Academic Journal

КОРОНАВИРУС У (БИО)ПОЛИТИЧКОМ ИМАГИНАРИЈУМУ.

Subjects: SARS-CoV-2; PANDEMICS; COVID-19 pandemic

 • Source: Socioloski Pregled; 2020, Vol. 54 Issue 3, p627-646, 20p

 • Abstract: The paper starts from the premise that (bio)political engineering of conservatively profiled political actors during the coronavirus (... У раду се полази од премисе да је (био)политички инжењеринг конзервативно профилисаних политичких актера током пандемије вируса корона (SARS-CoV-2) био детерминисан економским калкулусом. Имагинаријум коронавируса је оголио логику неолибералне тржишне економије и указао на потребу деконструисања постојеће и осмишљавања нове економске парадигме. Налази рада показују да је пандемија изнела на видело инфекцију несолидарности и нетрпељивости према феномену другости, који се оптужује као кужни фактор. У раду се елаборира да су демократски начини управљања у сенци популистичких манира који тендециозно користе наратив страха од вируса како би консолидовали властите режиме. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Socioloski Pregled is the property of Srpsko Sociolosko Drustvo and its content may not be copied or emailed to multiple sites or ...

Record details

×
Academic Journal

ДУПЛИ ЕФЕКТИ ПАНДЕМИЈЕ (КОРОНЕ).

Subjects: THERAPEUTICS; COVID-19 pandemic; CRISES

 • Source: Socioloski Pregled; 2020, Vol. 54 Issue 3, p609-626, 18p

 • Abstract: In this paper, we start from a clear distinction between "disaster" and "crisis". In this regard, the basic hypotheses of this paper are that the ... У раду полазимо од јасног разликовања катастрофе од кризе. С тим у вези, основне хипотезе овога рада су да се дупли ефекти катастрофе могу схватити двојако. Прво, шире виђење тих ефеката су кризе. У другом случају дупли ефекат може бити схваћен дословно, односно као резултат директног одговора на пандемију. Оба случаја ћемо у овом тексту анализирати из биоетичке перспективе. У том смислу медицински одговор на вирус може довести не само до лечења последица болести него и до „побољшања људске врсте" у циљу отпорности на овакав или сличан вирус. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Socioloski Pregled is the property of Srpsko Sociolosko Drustvo and its content may not be copied or emailed to multiple sites or ...

Record details

×
 • 1-7 of  7 results for "COVID-19"