Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

ВЛИЈАНИЕТО НА ГЛОБАЛНАТА ПАНДЕМИЈА КОВИД-19 ВРЗ МЕЃУНАРОДНАТА ТРГОВИЈА

  • Source: Knowledge: International Journal; 2020, Vol. 40 Issue 1, p127-131, 5p

  • Abstract: Covid-19 is rapidly changing the world. World trade is expected to fall by between 13% and 32% in 2020 as the ... Глобалната пандемија КОВИД 19 мошне брзо почна да го менува светот. Очекувањата се движат во насока на пад на глобалната трговија помеѓу 13% и 32%, бидејќи како последица на КОВИД 19 дојде до нарушување на нормалната економска активност. Предвидувањата за рапидното намалување на глобалната трговија се објаснуваат преку непредвидливата природа на оваа здравствена криза како и поради неизвесноста во врска со прецизната проценка на нејзиното економско влијание. Ширењето на вирусот со забрзана динамика предизвика голем број на влади да наметнат мерки со кои привремено се прекинуваат одредени деловни активности и се ограничува патувањето и движењето на луѓето. Овие мерки резултираат со значителен пад на обемот на производство, потрошувачка, инвестиции како и меѓународна размена. Предвидувањата за очекуваното закрепнување во 2021 година, се исто така неизвесни при што резултатите во голема мера зависат од времетарењето на пандемијата како и од ефективноста на превземените владини мерки. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Knowledge: International Journal is the property of Institute for Knowledge Management and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
  • 1-1 of  1 results for ""Панова, Костадинка""