Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

ЕФЕКТИВЕН БОЛНИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ, БАЗИРАН НА ОЦЕНКА НА РИСКА.

  • Source: Knowledge: International Journal; 2021, Vol. 46 Issue 4, p693-702, 10p

  • Abstract: Health risk management can be broadly defined as an organized effort to identify, assess, and reduce, where possible, risks to patients, visitors, staff, and financial ... Управлението на риска в здравеопазването може да се определи най-общо като организирано усилие да се идентифицират, да се оценят и да се намалят, където е възможно, рисковете за пациенти, посетители, персонал и финансови ресурси. Риск мениджмънтът може да се използва по проактивен начин за определяне и управление на рисковете. Риск мениджмънтът постига това чрез разпознаване, докладване и коригиране на реални или потенциални недостатъци в процеса на полагане на грижи, които, колкото и да са малки, могат да доведат до значима и скъпа грешка. Поради това програмите за риск мениджмънт включват всички аспекти на работа, производство и взаимодействие в рамките на една организация – а в здравеопазването това включва проверка отвъд клиничната грижа. Една установена и добре работеща програма за риск мениджмънт допринася към предоставянето на здравни грижи без грешки и допринася към качеството на здравеопазването. Риск мениджмънтът е потенциално по-важен в здравеопазването, отколкото в други индустрии. Това е процесът, при който организацията методично изучава потенциалните рискове, за да подобри качеството на предоставените грижи. Проучихме мнението на персонала в УМБАЛ Бургас по отношение на предизвикателства и трудности в работния процес, свързани с епидемията от COVID-19. Материал и методика: Проучването е анонимно анкетно при 265 души медицински персонал и съдържа 27 въпроса. Изводи: Риск мениджмънтът може да се използва по проактивен начин за определяне и управление на рисковете. Една установена, работеща програма за риск мениджмънт допринася за предоставянето на здравни грижи без грешки и допринася към качеството на здравеопазването. Получените резултати и тяхната статистическа обработка водят до важни изводи, които са от полза за всяко голямо здравно заведение. Големият процент от всички служители – 80%, които имат желание за допълнително обучение в сферата на управлението на риска и безопасни условия на труд са предпоставка за успешен мениджмънт. Това показва потенциала за развитие на персонала, потенциала за растеж на възможностите на здравното заведение и положителната насока, в която могат да бъдат сложени основите на едно по-ефективно и успешно управление на риска. Размерът на анкетираната представителна извадка дава основание да се счита, че изводите са достатъчно достоверни. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Knowledge: International Journal is the property of Institute for Knowledge Management and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

РИСК МЕНИДЖМЪНТ – БАЗА ЗА СЪВРЕМЕННА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА.

  • Source: Knowledge: International Journal; 2020, Vol. 42 Issue 4, p767-775, 9p

  • Abstract: Risk management involves identifying risks, strategies for ways to avoid or reduce those risks, and developing an emergency plan in case the risks cannot be ... Управлението на риска включва идентифициране на рисковете, на стратегии начини за избягване или намаляване на тези рискове и разработване на план за извънредни ситуации в случай, рисковете не могат да бъдат предотвратени или избегнати. Един от най-важните характеристики на управлението на здравеопазването на риска е да се гарантира непрекъснатост на грижите за пациентите и медицинските специалисти. Предотвратяването на заболяванията са водещо предизвикателство пред общестевеното здравеопазване в България и Европейския съюз. Вредното влияние на различни фактори на околната среда като физически, социално-икономически, нездравословен живот, рисково социално поведение са водещи за възникването и развитието на общественозначими заболявания. Познаването и адекватното и точно оценяване на риска в мениджмънта от експертите работещи в областта на общественото здраве в условията на продължаваща и задълбочаваща се социално-икономическа и здравна криза е от ключово значение за определяне посоката на неговото устойчиво развитие, повишаване конкурентоспособността му и не на последно място правилното и в интерес на хората функциониране на системата на здравеопазване. Практическите подходи при анализа на риска не могат да бъдат осигурени от конвенционалните медикоклинични процедури поради ограничения им обхват . Подходите в риск мениджмънта в здравеопазването се основават основно върху проучване на риска от предотвратими събития и предприемане на действия по превенцията им. Тези рискови събития са вариабилни и зависят основно от нивото на здравеопазване във всяка конкретна страна и всяка една трябва да може да ги дефинира, ръководи и осъществява превенция върху тях. Риск мениджмънтът е потенциално по-важен в здравеопазването, отколкото в други индустрии. Това е процесът, при който организацията методично изучава потенциалните рискове, за да подобри качеството на предоставените грижи. Проучихме мнението на персонала в УМБАЛ Бургас по отношение на предизвикателства и трудности в работния процес, свързани с епидемията от COVID-19. Материал и методика: проучването е анонимно. Извършено е анкетиране при 265 души медицински персонал. Анкетата съдържа 27 въпроса, структурирани в четири раздела: демографска структура на анкетираните рискове, свързани с ваксинално покритие и кръвнопредавани инфекции, организацията и поведението на персонала по време на епидемията от COVID-19, съвременната болест – синдром на изпепеляването, безопасност на работното място. Използван е ефективния модел на РБН -риск базиран надзор, свързан с качеството на медицинското обслужване Изводи: Риск мениджмънтът може да се използва по проактивен начин за определяне и управление на рисковете. Една установена, работеща програма за риск мениджмънт допринася за предоставянето на здравни грижи без грешки и допринася към качеството на здравеопазването. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Knowledge: International Journal is the property of Institute for Knowledge Management and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
  • 1-2 of  2 results for ""–Джеретто, Елисавета Петро&""